Disclaimer

Amsterdam, Netherlands

Disclaimer

BVN streeft naar een wereldwijde dekking van haar programma’s. Voor de uitzendingen wordt gebruik gemaakt van meerdere satellieten en internet. BVN kan vanwege techniek, budgettaire beperkingen en of beperkte capaciteit op een bepaalde satelliet niet waarborgen dat uitzendingen via de thans in gebruik zijnde satellieten en internet onveranderd zal blijven. Van tijd tot tijd zullen er (technische) wijzigingen doorgevoerd worden ten aanzien van een specifieke satelliet, een specifieke satelliettransponder, een specifiek geografisch bereik, een specifieke frequentie, de specifieke signaalsterkte, de bandbreedte van de signalen en de beschikbaarheid van een EPG en de beschikbaarheid van BVN via internet.

Het televisiesignaal van BVN dat via satelliet wordt verspreid, is in beginsel “Free-to-Air” dat wil zeggen gratis beschikbaar. Het signaal dat BVN via satelliet aanbiedt, wordt ook doorgegeven door een groot aantal derden waaronder commerciële partijen die hier een vergoeding voor kunnen vragen. Bovenstaand geldt niet voor de BVN livestream dat via internet wordt verspreid.

De BVN online livestream is een tijdelijk experiment. Deze service wordt aangeboden “as is”, zonder enige vorm van garantie, noch impliciet noch expliciet. BVN wijst alle garanties van de hand  waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kwaliteit, geschiktheid voor een doel, veiligheid of accuraatheid van deze service. BVN heeft het recht om deze service en de inhoud, de technische kenmerken en de samenstelling ervan te wijzigen of te beëindigen. In geen geval is BVN op grond van deze wijzigingen een schadevergoeding verschuldigd.

BVN sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor schade van kijkers die het gevolg is van een door BVN gewenste of noodzakelijke wijziging van een specifieke satelliet, een specifieke satelliettransponder, een specifiek geografisch bereik, een specifieke frequentie, de beschikbare signaalsterkte, de bandbreedte van de signalen en de beschikbaarheid van een EPG en de beschikbaarheid van BVN via internet. BVN aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor de dienstverlening van derden waaronder commerciële partijen die het signaal dat BVN via satelliet verspreidt via hun eigen distributienetwerk al dan niet ‘om niet’ beschikbaar stellen. Het aanbieden op deze website van contactgegevens van derden en hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat BVN de producten of diensten van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke contactgegevens en hyperlinks en producten of diensten van derden is volledig voor risico van de gebruiker. BVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Door de website van BVN te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

De website, de online livestream en de inhoud ervan mogen uitsluitend worden gebruikt voor privégebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van de directie van BVN. Voor verzoeken dienaangaande kunt u contact met ons opnemen via reacties@bvn.nl.

U verplicht u materiaal van deze website en de online livestream niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel privé-gebruik. In geen geval kan BVN aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website en de online livestream van BVN.

De namen, graphics en logo’s waarmee BVN zijn producten en diensten kenbaar maakt, zijn geregistreerde handelsmerken van BVN. Op geen enkele wijze kunnen aanspraken of rechten worden ontleend op handelsmerken of octrooien van BVN.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo’s en iconen die betrekking hebben op BVN en zijn programma’s, diensten en producten houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

U verklaart deze website en de online livestream uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de website en de online livestream zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de website en de online livestream door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze website.

BVN kan niet garanderen dat de faciliteiten die de website en de online livestream bieden, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze website of de server die hem aanbiedt en de online livestream vrij zijn van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals (en zonder hiertoe beperkt te zijn) de overbelasting van het netwerk, waardoor de online livestream service tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is. U dient er ook rekening mee te houden dat indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken, storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de online livestream service of onderdelen ervan kunnen belemmeren. BVN kan niet garanderen dat de livestream op alle apparaten goed zal functioneren.

Een technische maatregel die is getroffen om te waarborgen dat de Content uitsluitend buiten Nederland en België wordt bekeken, is dat Content uitsluitend opgevraagd kan worden vanaf IP-adressen die niet in Nederland en België in gebruik zijn. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een externe database waarin is vastgelegd welke IP-adressen in Nederland, België en andere landen geregistreerd zijn. BVN kan niet instaan voor de juistheid van deze database.

Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Deze website is gevestigd in Hilversum in Nederland. Alle informatie op de website van BVN, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, online livestream, vallen onder het auteursrecht van BVN en de informatieverschaffers. Bij BVN berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina’s.

Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing. De informatie waarover u via de website van BVN kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van BVN staan. BVN is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van BVN.

BVN behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Sinds 1 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Ook BVN maakt op haar websites gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe cookiewet.

Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.